Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Privacy en cookieverklaring

Disclaimer

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur en/of haar medewerkers.

De op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen kunnen auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd zijn en mogen niet zonder toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van www.nederlandsebiercultuur.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd of waarvan de rechthebbende niet kon worden achterhaald kunnen zich met de redactie van de website in verbinding stellen. Zij die om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het feit dat hun afbeelding hier wordt gepubliceerd vragen wij contact op te nemen met de redactie van de website.

Niets van de website van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is gegeven.

Privacy

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur gebruikt alleen analytische cookies. Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur gebruikt Google Analytics op privacyvriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Google Analytics

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Verstrekking aan derden

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur werkt samen met organisaties die ons helpen bij het behalen van onze doelstellingen en levert hen in voorkomende gevallen gegevens van brouwerijen uit onze database. Deze organisaties mogen deze gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Zij mogen deze gegevens alleen verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Op dit moment heeft de Stichting deze samenwerking met de Nederlandse Brouwers, CRAFT, de Stichting Dutch Beer Challenge, de Stichting Week van het Nederlandse Bier en Wageningen University & Research.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

We zullen de persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, kan ook deze verklaring wijzigen. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Social Media icoontjes

De icoontjes voor de Social Media zijn gemaakt door Freepik van www.flaticon.com,

Google Maps icoontjes

De Google Maps icoontjes zijn gemaakt door Map Icons Collection.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari 2021.

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur