Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Samenwerking met Wageningen University & Research

Wageningen University

In samenspraak met Frans Verhees, Universitair Docent marketing en consumentengedrag bij de Wageningen Universiteit, is een samenwerking aangegaan:

  • De Wageningen Universiteit deelt de resultaten van het onderzoek door studenten met de Stichting in de vorm van een Nederlandstalige samenvatting en een link naar de betreffende volledige Engelstalige scriptie.
  • De Stichting stimuleert brouwerijen om mee te werken aan onderzoek door een vragenlijst in te vullen die hen wordt gemaild, waardoor respondenten meer zekerheid hebben dat ze ook echt inzage krijgen in de resultaten van het onderzoek.
  • Door deze samenwerking kunnen brouwers invloed uitoefenen op de onderzoekagenda. Studenten willen graag relevant onderzoek doen voor bedrijven, maar dan moeten hun wensen wel bekend zijn.
  • Periodiek wordt door de Universiteit gepeild welke (marketing-)vraagstukken bij (micro)brouwerijen spelen.

In samenwerking met de stichting verschenen de volgende scripties onder begeleiding van Frans Verhees:

Eerder verschenen scripties onder begeleiding van Frans Verhees, maar nog niet in samenwerking met de stichting:

Vrienden van de Stichting

Onderstaande organisaties dragen de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur een warm hart toe. Ook "Vriend van de Stichting" worden? De kosten bedragen € 100,00 per jaar. De vriendschap wordt niet automatisch verlengd, dus er zijn verder geen verplichtingen. De logo's van de Vrienden van de Stichting worden op iedere pagina van de website, met uitzondering van de hoofdpagina, in een "vriendencarrousel" getoond.

Neem telefonisch contact op met Jan Ausems (06-13255615) of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Links

Onderstaande organisaties steunen de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur:

Bieretiketten.nl

Voor en door verzamelaars. De site geeft een vrijwel compleet overzicht van alle etiketten en kroonkurken die door de Nederlandse brouwerijen zijn uitgebracht.

Biermagazine.nl

BIER! Magazine is het enige onafhankelijke smaakmakende glossy magazine over speciaalbier en is een uitgave van Birdy Publishing.

DeBierverbinding.nl

000000 20170623075551 gebroedershop 2016

De Bierverbinding is een organisatie die verbindingen legt tussen brouwerijen, horeca en consumenten. 

Craftbrouwers.nl

CRAFT is de branchevereniging van Nederlandse onafhankelijke brouwers. 

Heineken Collection Foundation

De Stichting Heineken Collection beheert sinds 2008 het rijke historisch erfgoed van Heineken NV.

NederlandseBrouwers.nl

Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen, die samen goed zijn voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland. 

Pinkgron.nl

De website van Harry Pinkster met de nadruk op de bierhistorie van de provincie Groningen.

Brabantsbier.eu

Website van Jan van Pelt met nadruk op de bierhistorie van de provincie Noord-Brabant.

Cloudfaction, Internetspecialisten

Cloudfaction

De ICT van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is in handen van Cloudfaction, Internetspecialisten. Maarten Blokdijk heeft de website gebouwd en verzorgt het technisch beheer en hosting daarvan. Maarten heeft een duidelijke voorkeur voor Joomla! als CMS, maar is zeker ook thuis in Wordpress.

Tasty Tales

Tasty Tales

Johan de Ligt en Alle van der Wal van Tasty Tales maken onder andere professionele video-opnamen van (Nederlandse) brouwerijen.

Wageningen University & Research

Tasty Tales

In samenspraak met Frans Verhees, Universitair Docent marketing en consumentengedrag bij de Wageningen Universiteit, is een samenwerking aangegaan.

Nederlands Gilde der Biersommeliers

Nederlands Gilde der Biersommeliers

Het Nederlands Gilde der Biersommeliers is het gilde voor gediplomeerde (internationale) biersommeliers. 

Alliantie van BierTapperijen

Nederlands Gilde der Biersommeliers

De Alliantie van BierTapperijen (A.B.T.) is een vereniging van gespecialiseerde biercafés.

PINT

PINT

PINT is een vereniging van 3500 biergenieters met kwaliteit en diversiteit als speerpunten. PINT organiseert door het hele land (online) proeverijen, excursies en diverse bierfestivals.

Tim Castricum Design

PINT

Tim Castricum Design is de ontwerper van het logo van de Canon van de Nederlandse Biercultuur.


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

Privacy en cookieverklaring

Disclaimer

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur en/of haar medewerkers.

De op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen kunnen auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd zijn en mogen niet zonder toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van www.nederlandsebiercultuur.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd of waarvan de rechthebbende niet kon worden achterhaald kunnen zich met de redactie van de website in verbinding stellen. Zij die om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het feit dat hun afbeelding hier wordt gepubliceerd vragen wij contact op te nemen met de redactie van de website.

Niets van de website van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is gegeven.

Privacy

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur gebruikt alleen analytische cookies. Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur gebruikt Google Analytics op privacyvriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Google Analytics

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Verstrekking aan derden

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur werkt samen met organisaties die ons helpen bij het behalen van onze doelstellingen en levert hen in voorkomende gevallen gegevens van brouwerijen uit onze database. Deze organisaties mogen deze gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Zij mogen deze gegevens alleen verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Op dit moment heeft de Stichting deze samenwerking met de Nederlandse Brouwers, CRAFT, de Stichting Dutch Beer Challenge, de Stichting Week van het Nederlandse Bier en Wageningen University & Research.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

We zullen de persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, kan ook deze verklaring wijzigen. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van de brouwerijen opgenomen in onze database, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Social Media icoontjes

De icoontjes voor de Social Media zijn gemaakt door Freepik van www.flaticon.com,

Google Maps icoontjes

De Google Maps icoontjes zijn gemaakt door Map Icons Collection.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari 2021.

Organisatie

Doel en ontstaan

Wat is de doelstelling van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur en hoe is de stichting ontstaan.

Bestuur en vrijwilligers

Wie vormen het bestuur en wie zijn de vrijwilligers.

Links

Links naar organisaties die de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur steunen.

Vrienden van de Stichting

Organisaties die de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur een warm hart toedragen.

Disclaimer

Disclaimer met betrekking tot de website van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur