Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij De Drie Kruisen

Brouwerij

Opgericht: 1686
Gestopt: 1911

Provincie: Zuid-Holland

Vestigingsadres

Prinsegracht 126 's-Gravenhage

Geschiedenis

De brouwerij is oorspronkelijk onder de naam Het Wapen van Breda in 1686 opgericht door de Bredase brouwerszoon Adriaen van Overveldt en Jacobus Schriek. Deze naam bleek in Den Haag niet aan te slaan, daarom is die gewijzigd in De Drie Cruijsen, naar de Andreaskruizen in het stadswapen van Breda.
In 1828 wordt de brouwerij gekocht door de broers H.L. en L.N. Maarschalk. Slechts acht jaar later wordt de brouwerij alweer doorverkocht aan Charles Daniël Heldewier (1797-1869) van de firma Mobach en Companie, die op hun beurt De Drie Kruisen in 1842 alweer overdoen aan Allot, Perk en Companie. In datzelfde jaar hebben zij de eer bekend te maken, dat zij in het afgeloopene, daartoe dienstige saizoen, zich hebben toegelegd, het zoo algemeen gezochte Beijersche Bier in hunne fabrijk te vervaardigen, Zij gaan steeds voort met het fabriceren van alle andere bieren. Helaas blijft onbeschreven welke andere bieren hier precies worden bedoeld.
De brouwerij wordt in 1860 opnieuw ter veiling wordt aangeboden. De veilingtekst biedt een mooi overzicht van de inrichting van de brouwerij: "bevattende twee ketels, ieder groot ruim 100 vaten, naar een geheel nieuw stelsel (zoover vorm als vuurwerk) ingerigt; eene roerkuip en twee
dubbele ijzeren pompen, met koper binnenwerk; voorts drie geilkuipen ter gezamenlijken grootte van 125 tonnen, twee groote koelbakken, goede gist- bierkelders, mouterij voor drie last en twee stevige eesten; ruime denning, gerst-, mout- en hopzolders; mitsgaders verdere localen, tot eene goed ingerigte brouwerij behoorende." De brouwerij wordt eigendom van Henricus Bernardus Alfonsus Lans, die samen met zijn broer Bernardus Lans van brouwerij Het hert uit Haarlem een vennootschap vormt voor de exploitatie van de brouwerij.
In 1885 wordt de brouwerij overgenomen door onderwijzer Antonie van Rijn, die het bedrijf op 14 december 1889 over doet aan zijn twee zoons onder de firma A. van Rijn & Zoon. Stoombierbrouwerij De Drie Kruisen heeft haar Hollandsch Gerstebier chemisch laten onderzoeken en daaruit bleek dat: `de bieren zijn onvervalscht, uitsluitens vervaardigt uit mout en hop zonder vreemde bestanddeelen en goed bereid. De aandacht wordt vooral gevestigd op het Drie Kruisen Bier, bijzonder geschikt tot versterking.` In 1893 wordt een nieuw soort tafelbier in den handel gebracht. Dit bier wint op de tentoonstelling van voedingsmiddelen te Dusseldorf van 1896 een gouden medaille.
De zoons weten door de hevige concurrentie het hoofd maar nauwelijks boven water te houden en tenslotte gaat de brouwerij op 20 februari 1911 failliet. De opstallen werden op 13 maart van dat jaar geveild en komen in handen van de Deli brouwerij uit Amsterdam.
Blijkens akte, 12 mei 1911 voor den ondergeteekende, notaris te Amsterdam, verleden, is door de heeren Karel Huysinga, directeur der Deli-Brouwerij, wonende te Amsterdam, en Karel Willem Gijp, gepensionneerd luitenant-kwartiermeester bij de infanterie, wonende te 's Gravenhage, eene vennootschap aangegaan onder de firma Gijp & Co. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en aangegaan voor onbepaalden tijd, te rekenen van 1 mei 1911. Zij heeft ten doel de exploitatie van de ijsfabriek "de Drie Kruisen", te 's Gravenhage, de fabricage en verkoop
van ijs en mineraalwater, alsmede de bierbottelarij. Hieruit valt op te maken dat van een bierbrouwerij geen sprake meer is.

Eigenaren


Bieren (5)

-- Adverteerders --

© 2017-2020 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur