Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij De Blauwe Hond

Brouwerij

Opgericht: <1750
Gestopt: 1801

Provincie: Limburg

Vestigingsadres

Achter Het Vleeshuis Maastricht

Geschiedenis

Aegidius Marres is in 1715 op de Bisschopskommel van Maastricht geboren als zoon van Servaes Marres, brouwer aldaar. In 1750 huwt hij Maria Christina Nijst, weduwe van Petrus Dominicus Maquo. Bij het huwelijk brengt zij de brouwerij De Blauwe Hond in, die zij van haar eerste man erfde. Augidius heeft een groot probleem om als meester brouwer in het gilde, of zoals dat in Maastricht werd genoemd het ambacht, aanvaard te worden. Hij zou geen geboren Maastrichtenaar en dus geen burger van Maastricht zijn. Het kost hem nogal wat moeite om aan te tonen dat hij weliswaar op de Bisschopscommel is geboren, dus buiten de stadsmuren, maar dat hij in de stad is gedoopt en wel in de St Jacobskerk, en nu inwoner en burger van Maastricht is, en dat zijn vader weliswaar buiten de stad brouwde maar burger was van Maastricht en ook meester brouwer was van deze stad. Hij wendt zich tot de Raad van Maastricht en omdat de zittende meesters en ouderlingen zich blijven verzetten wordt zijn geschil met het ambacht in drie opeenvolgende raadsvergaderingen die van 3, 17 en 31 augustus 1750 besproken. De raad verzoekt het ambacht om Aegidius in alle rechten als lid te accepteren. Na de eerste vergadering wordt het ambacht vermaand, na de tweede wordt een verzoek tot sustensie van het ambacht besproken en tenslotte wordt besloten een laatste aanmaning naar het ambacht te sturen en met sancties te dreigen. Dit heeft uiteindelijk succes en eerst dan wordt hij als lid en meester brouwer geaccepteerd. Gedurende 28 jaar is hij als brouwer werkzaam. Hij sterft in 1778. Zijn zoon Bartholemeus Servatius zet de brouwerij voort. Hij is molenmeester der brouwers voor Luikse zijde (1782 - 1784) en markmeester van het Brouwersambacht (1792 - 1796). Mogelijk was hij ook meester bakker, want in die hoedanigheid stellen de Maastrichtse molenaars hem in 1791 aan om accijns bij de bakkers te innen.

Eigenaren

(1750-1762)
(1762-1778)
(1778-1801)

 Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop!

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur